oznamovatel

Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon nabývají účinnosti

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

V souladu se zněním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících možné protiprávní jednání. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti a zajistit přitom ochranu a podporu osob, která na protiprávní jednání upozorní.

Oznámení je možno učinit:

 • prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Czech SAR Team (lze i anonymně) zde: https://forms.gle/CYTQqgTUnw9pjYy66 
 • elektronicky na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky na telefonní linku: +420 2227 6 2227
 • listinným oznámením na adresu organizace (Drnovice čp. 59, 67976). Obálku je nutné zřetelně označit: „NEOTVÍRAT“ – k rukám předsedy)
 • osobně sjednáním schůzky u pověřených osob:
  • Čechy - Oblastní velitel Čechy - interně - kontakty viz. member
  • Morava - Oblastní velitel Morava - interně - kontakty viz. member
  • Centrálně - Martin Chovanec, předseda -  emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle 736 486 142 
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Czech SAR Team mohou podat osoby, které pro Czech SAR Team vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Jiné osoby, než výše uvedené jsou z možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na základě aplikace § 9 odst. 2 písm. a) Zákona Czech SAR Team vyloučeny. Možnost podání oznámení pro tyto osoby je však nadále možné prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u CST nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v CST a které

 • a) má znaky trestného činu,
 • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie[1]), nebo
  • fungování vnitřního trhu[2]) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Za oznámení 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje

 • a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
  • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
  • vnitřní pořádek a bezpečnost,
  • ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
  • ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie[3],
  • plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
  • významné bezpečnostní operace,
  • bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 • b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 • c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství[4]).

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Czech SAR Team je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování oznámení, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že se oznámení v době podání zakládá na pravdivých informacích. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz vystavení odvetnému opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

Příslušná osoba přijme oznámení a nejdéle do 7 dnů o přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne statutárnímu orgánu CST opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o

 • a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 • b) zjištěném protiprávním jednání,
 • c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 • d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 • e) jiném způsobu vyřízení oznámení.

Kompletní seznam právních předpisů spojených s problematikou ochrany oznamovatelů, metodická doporučení a další informace pro veřejnost i  oznamovatele jsou zveřejněny na webu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI:

Dne 1. srpna 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon transponují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Ačkoliv se v České republice snahy o legislativní úpravu whistleblowingu objevovaly opakovaně, k nabytí účinnosti komplexní právní úpravy v této oblasti dochází až nyní. Ochrana oznamovatelů přitom může mít zásadní pozitivní společenské dopady nejen v oblasti prevence korupce a protiprávního jednání obecně, ale rovněž v podobě ochrany životů a zdraví či životního prostředí.

Díky schválení legislativy za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání se završuje více jak desetileté období, ve kterém se předchozím vládám takovou regulaci nedařilo prosadit. Dochází tak k naplnění mnoha mezinárodních závazků České republiky a klíčového závazku vlády z jejího programového prohlášení pro oblast boje proti korupci.  

Zákon o ochraně oznamovatelů a doprovodný změnový zákon zakotvují ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo u organizace, ve které pracují.

Chráněni před odvetnými opatřeními budou zejména:

 • zaměstnanci,
 • obchodní partneři zaměstnavatelů,
 • OSVČ,
 • stážisté,
 • dobrovolníci,
 • osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit nebo odhalit.

V praxi ochranu oznamovatelů posílí zejména hmotněprávní zákaz odvetných opatření a obrácené důkazní břemeno ve sporech týkajících se odvetných opatření.

V režimu uvedených zákonů lze oznamovat jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

Součástí zákonů je povinnost soukromoprávních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, zajistit provoz důvěryhodných interních kanálů pro podávání oznámení a poskytovat ochranu oznamovatelům a dalším chráněným osobám před odvetnými opatřeními. Soukromoprávní subjekty zaměstnávající nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců mají dle zákona čas na zavedení vnitřního oznamovacího systému až do 15. prosince 2023.

Oznamovatelé mohou oznámení podávat rovněž u Ministerstva spravedlnosti, které provozuje externí oznamovací systém. Více informací naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

Translator